Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Salsability

  1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Salsability Club/School, hierna ook te noemen: Salsability.

1.2 Salsability heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool/Club te weigeren.

1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de school/club te houden aan de huisregels van Salsability en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.4 Bezoek aan de school/Club is geheel op eigen risico. Salsability is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de school/Club.

1.5 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de school/Club door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden op desbetreffende persoon/personen.

1.6 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool/Club is uitsluitend toegestaan met toestemming van Salsability. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

  1. Inschrijving

2.1 Salsability heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de lessen en/of vervolg van de lessen.

2.2 Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld per bank dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de leerling is overeengekomen. Inschrijving kan zowel schriftelijk op locatie als elektronisch via de website geschieden. Bij contante betaling dient het volledige lesgeld voor aanvang van de tweede les voldaan te zijn.

2.3 De eerste les (ter waarde van €10,-) is gratis en vrijblijvend.

2.4 Indien de leerling om wat voor reden dan ook niet langer de lessen kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de contributie. Het doorschuiven van een contributie (of een gedeelte hier van) naar een volgende periode is nooit mogelijk. Tenzij de dansschool schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Salsability is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles te verwijderen, dit ter beoordeling van Salsability. Salsability is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met danslessen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

2.6 Salsability behoudt zich het recht het lesrooster te wijzigen en/of lessen te annuleren. Gegronde redenen kunnen onder andere zijn: te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtsituaties.

2.7 Salsability is bevoegd, bij bijzondere omstandigheden zonder opgaaf van redenen wijzigingen in de lestijden/het lesrooster aan te brengen.

 

©2022 Salsability. Alle rechten voorbehouden